Twitter

Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Rolluiken - Rolluiken - Rolluiken regeling

Rolluiken regeling

De Romazo Professionals in Beveiligingsrolluiken hebben kennis en ervaring in de fabricage en toepassing van beveiligingsrolluiken bij de meest uiteenlopende objecten en zijn daardoor in staat opdrachtgevers van optimale adviezen te voorzien. Zij beschikken over adequate ontwerp- en tekenmogelijkheden en kunnen hun adviezen met tekeningen ondersteunen. Wij noemen dit advies op maat. De bedrijven beschikken tevens over een adequaat service- en onderhoudsafdeling welke op effectieve wijze in het hele land service kan verlenen.

Waarom de rolluiken regeling?

De markt heeft behoefte aan een beveiligingsrolluik die aan de eisen die de overheid maar ook de opdrachtgevers terecht stellen. Bovendien worden de beveiligingsrolluiken gemonteerd op gevels waaraan ten aanzien van constructie en afwerking strenge eisen worden gesteld. Om nu juist de afnemers duidelijkheid te verschaffen over wat de branche onder kwaliteit verstaat is een Rolluiken Regeling daarvoor het middel bij uitstek.

De regeling bevat veel adviezen en geeft opdrachtgevers de mogelijkheid eisen te stellen aan beveiligingsrolluiken, die niet onder doen voor de eisen welke voor de gevelconstructie gelden. Dit betekent een verhoging van de kwaliteit van het object en een hoge graag van beveiliging.

Wat houdt de Rolluiken Regeling in?

Het beschermen van bezit is een oud fenomeen waarbij door de jaren heen een grote diversiteit aan middelen en technieken is toegepast. Eén daarvan is beveiliging door middel van rolluiken. Rolluiken kunnen, in samenhang met andere beveiligingsproducten, een goede beveiliging bieden tegen inbraak en vandalisme, alsmede een onderdeel zijn van compartimentering.

Uit oogpunt van veiligheid is onderkend, dat beveiliging van een goede kwaliteit moet zijn. Om aan het geheel van kwaliteitseisen invulling te geven en er voor te zorgen dat een erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf over voldoende en juiste bagage beschikt, heeft de NCP de zorg en verantwoordelijkheid  voor de totstandkoming en het onderhoud van een kwaliteitssysteem. NCP wordt hierin bijgestaan door het Collega van Deskundigen Rolluikbeveiliging.

Middelen om dit doel te bereiken zijn door de branchevereniging Romazo Rolluiken en NCP Certificatie B.V. ontwikkeld en vastgesteld in de privaatrechtelijke “Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf”. Deze privaatrechtelijke regeling geeft aantoonbaar invulling aan het vastleggen en overeenkomen van rechten en plichten voor het erkende Rolluik Beveiligingsbedrijf en de door deze verleende diensten.

Tevens is het kwaliteitsniveau en de kwaliteitsborging van preventieadviezen vastgelegd alsmede de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden in het kader van deze regeling.

Het kwaliteitsniveau wordt bereikt door te voldoen aan gestelde criteria in deze regeling. Vakbekwame en betrouwbare erkende Rolluikbeveiligingsbedrijven vormen de garantie voor het op deskundige wijze:

-      Samenstellen en installeren van rolluiken

-      Onderhouden van rolluiken.

Het toezicht op een vakbekwame en betrouwbare uitvoering van de in deze Beoordelingsrichtlijn genoemde eisen, vindt plaats door een onafhankelijke certificatie-instelling die voor deze activiteit aantoonbaar voldoet aan de Europese Norm voor Productcertificatie NEN-EN-45011.

Het rolluik Beveiligingsbedrijf kan op grond van de aantoonbare kwaliteiten in aanmerking komen voor de erkenning “erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf”. NCP Certificatie is belast met de uitvoering van de “Beoordelingsrichtlijn Rolluik Beveiligingsbedrijf” en laat zich hierbij adviseren door het College van Deskundigen.

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar